Info fra Fiskeridirektoratet om en eventuell "hard" Brexit

Publisert: av Kenneth Karlsen

Fiskeridirektoratet har kommet med et nytt skriv som tar for seg enkelte krav som fartøy må oppfylle for fiske i britisk sone i tilfelle en hard Brexit 31. oktober

Info fra Fiskeridirektoratet:

***

Informasjon ang. eventuelt 'hard brexit' 31. oktober 2019

Det vises til tidligere informasjonsskriv om forberedelser for Brexit (18. februar og 28. mars). Under forutsetning av at Storbritannia og EU ikke blir enige om en uttrekningsavtale vil Storbritannia tre ut av EU 31. oktober 2019.

Norge og Storbritannia har undertegnet avtale for 2019, der flere praktiske forhold er avtalt for å sørge for at fartøy fra de to landene kan fortsette fiske i hverandres soner med minst mulig forstyrrelser dersom Storbritannia trer ut av EU uten avtale.

Fiskeridirektoratet minner om at fra Storbritannias side vil det bli stilt krav om at alle norske fartøy som planlegger å fiske i britisk sone må ha lisens fra britiske myndigheter. Lisenssøknad må sendes til Fiskeridirektoratet. Søknadsskjema er lagt ut på Fiskeridirektoratets hjemmeside: https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Registre-ogskjema/Skjema/Lisenser . Det stilles krav til at alle fartøy som søker om lisens har IMO – nummer.


Som kjent hersker det uvisshet om når Storbritannia vil tre ut av EU og fristen for å komme til enighet har blitt utsatt. Fiskeridirektoratet gjorde flere forberedelser i mars/april i år, som bla. omfattet lisenssøknader. Lisenssøknadene som da ble mottatt er fortsatt valide. Fiskeridirektoratet vil sende disse søknadene til relevant myndighet i Storbritannia, som er United Kingdom Single Issuing Authority (UKSIA) og senere søknader som er kommet før 2. oktober. Fartøy som ikke har søkt om lisens før 2. oktober må sende søknad. Det bør også sendes ny lisenssøknad dersom opplysningene som ble oppgitt i tidligere søknad ikke lenger er korrekt. Øvrige fartøy trenger ikke å sende ny lisenssøknad til Fiskeridirektoratet.

UKSIA vil sende et lisensdokument til eiere av hvert enkelt fartøy som innvilges lisens. Lisensdokumentet vil bli tilsendt elektronisk til den e-postadressen som oppgis på søknadsskjemaet. Dersom lisenssøknaden avslås vil UKSIA oppgi årsaken til dette. Norske fartøy må ha tilgang til dette dokumentet om bord. Elektronisk versjon (epost) er akseptert.


For øvrig minner direktoratet om at leverandørene av ERS-software er i prosess med å oppdatere ERS-programvare. Aktuelle fartøy må kontakte sin ERS-leverandør (Dualog, Ifisk eller Trackwell) for installasjon av oppdatert programvare. Dersom programvaren ikke oppdateres vil ikke fartøyet ha adgang til å fiske i britisk farvann etter 31. oktober om det blir ‘hard’ Brexit.
Med hilsenSnorri Palmason rådgiver
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.

Link til Elektronisk skjema
 

Link til sak fra 29 Mars

Siste nytt