Søknad

Det må stilles garanti/sikkerhet for beregnede avgifter før godgjenning til egenovertakelse gis, jfr. krav i Fiskeridepartementets foreskrift av 11.12.98 om beregning og innbetaling av produktavgift. Garantibeløp kr. 3.000,- må innbetales til vårt kontonr. 3705.03.60491 før dispensasjonsdokumentene blir utstedt. Ved å ta kontakt med salslaget, blir garantibeløpet tilbakebetalt når det ikke lenger er aktuelt å ha kaisalgløyve.

Fritidsfiskere som ønsker å drive salg direkte fra båt til forbruker må være registrert i Småbåtregisteret eller tilsvarende.

Det er en forutsetning for å få dispensasjon for salg av reke, at det foreligger godkjenning av fartøyet, fra Mattilsynet.

Alle merkeregistrerte fartøy som har dispensasjon skal sende melding på Kystfiskeappen (lastes ned fra Fiskeridirektoratet), dette gjelder selv om fartøyet er under 13 meter. Skriftlig salgsoppgave skal sendes til fiskesalslagets kontor i Måløy ukentlig

Dersom det er flere enn en fisker på båten, må hver fisker sende inn sin søknad.

Søknad om dispensasjon for salg direkte fra båt til forbruker
* Disse feltene må fylles ut
** Personnummer eller organisasjonsnummer må registreres

DD.MM.ÅÅÅÅ
DD.MM.ÅÅÅÅ