Søknad

Det må stilles garanti/sikkerhet for beregnede avgifter før godkjenning til egenovertakelse gis, jfr. krav i Fiskeridepartementets foreskrift av 11.12.98 om beregning og innbetaling av produktavgift. Garantibeløp kr. 3.000,- må innbetales til vårt kontonr. 3705.03.60491 før dispensasjonsdokumentene blir utstedt. Ved å ta kontakt med salslaget, blir garantibeløpet tilbakebetalt når det ikke lenger er aktuelt å ha kaisalgløyve.

Fra 01.01.2022 er det et krav om at båter registrert i kjøperregisteret skal være registrert i Enhets- og Foretaksregisteret i Brønnøysund.   Les mer her 

Link til Brønnøysundregistrene finner du her:    Brønnøysund

Fritidsfiskere som ønsker å drive salg direkte fra båt til forbruker må være registrert i Småbåtregisteret eller tilsvarende.

Det er en forutsetning for å få dispensasjon for salg av reker og kokt krabbe, at det foreligger godkjenning av fartøyet, fra Mattilsynet.

Alle merkeregistrerte fartøy som har dispensasjon skal sende melding på Kystfiskeappen (lastes ned fra Fiskeridirektoratet), dette gjelder selv om fartøyet er under 13 meter.

Det er en forutsetning at om en skal fornye løyvet for 2024, så må det ha vært i bruk i 2023.

 

NB!  Skriftlig salgsoppgave skal sendes til fiskesalgslagets kontor i Måløy ukentlig

Dersom det er flere enn en fisker på båten, må hver fisker sende inn sin søknad.

Søknad om dispensasjon for salg direkte fra båt til forbruker
* Disse feltene må fylles ut
** Organisasjonsnummer må registreres

DD.MM.ÅÅÅÅ
DD.MM.ÅÅÅÅ