Verdiskapingen fra sjømatnæringen nærmer seg 100 milliarder

Publisert: av Kenneth Karlsen

En fersk ringvirkningsanalyse fra Sintef viser at verdiskapningen fra fiskerinæringen øker totalt,  økningen gjelder også hele sjømatnæringen samlet

 

Verdiskapingen fra sjømatnæringen nærmer seg 100 milliarder, skriver Sintef

Den norske sjømatnæringen har hatt en sammenhengene vekst i verdiskapingen siden 2012. I 2017 var verdiskapingen inklusive ringvirkninger på nesten 94 MNOK. De 10 siste årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og leverandørindustrien står nå for en verdiskaping på over 30 milliarder kroner.

Rapporten vil bli diskutert på forskjellige arrangementer i dag under Arendalsuken der den nye fiskeriministerern vil være tilstede.

Her er et lite sammendrag fra rapporten:  (Se hele rapporten her)     Se Sintef saken her

Samlet produksjonsverdi, inklusive ringvirkninger i annet næringsliv summerer seg opp til 256 milliarder kroner i 2017.

• Verdiskapingsbidraget, inklusive ringvirkninger fra den norske sjømatnæringen, var nesten 94 milliarder kroner i 2017. Veksten fra 2014 har vært særlig sterk innen oppdrett av laks og ørret grunnet gode markedsforhold, men det har også vært pen vekst både i flåteledd og industrisiden av fiskerinæringen.

• Samlet sysselsettingseffekt av norsk sjømatnæring har stabilisert seg rundt 58 000 årsverk de to siste årene. Halvparten av sysselsettingen skjer direkte i næringen, og like mange som ringvirkningseffekt i tilknyttet næringsliv.

• Ringvirkningene i annet næringsliv har vokst fra 2014, men viser utflating de siste tre år grunnet stabilisering av fangst og produksjonsvolum i fiskeri og havbruksleddet. Verdiskapingen i tilknyttet næringsliv var knappe 32 milliarder kroner i 2017 – kun marginalt høyere enn året før.

• Ringvirkningseffektene målt i bidrag til BNP har vokst 7,6 % i gjennomsnitt per år i perioden 2007 – 2017.

• Den fiskeribaserte verdikjeden sysselsatte, inkludert ringvirkninger, 28.600 årsverk totalt i 2017. De siste tre år er det kun en svakt økende tendens. Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP) var på ca. 37 milliarder kroner, inklusive ringvirkningseffekter. 
Økningen fra 2016 til 2017 skyldes særlig økt verdiskaping innen fiskeforedling.

• Den havbruksbaserte verdikjeden sysselsatte, inkludert ringvirkninger, ca. 33.700 årsverk i 2017. Det er fortsatt en vekst i sysselsettingen i selve produksjonsleddet av havbruksnæringen (800 årsverk), mens foredling og varehandel/salg er stabil.
Ringvirkningseffektene av havbruk flater ut som følge av manglende volumvekst over flere år i havbrukssektoren. 

Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP) fra havbruksrelatert aktivitet var i 2017 om lag 62 milliarder kroner. Igjen på et rekordhøyt nivå fra 2014/15, men kun litt opp fra 2016. Økningen har vært spesielt stor i oppdrettsleddet pga. meget gode priser på laks og ørret. 

Verdiskapingen per årsverk i sjømatnæringen er høy – og spesielt høy innen oppdrett av laksefisk.

Siste nytt