Ressursregistrering ved landing av leppefisk 2019

Publisert: av Kenneth Karlsen

Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing av leppefisk 2019

 

Vedlagt informasjon finner du ved å trykke her:

I tillegg så viser en til:

Havressurslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-06-37?q=havressurslova

Forskrift om reguleringen av fisket etter leppefisk i 2019: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-12-14-1979?q=leppefisk

Landingsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-05-06-607?q=landingsforskriften

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.