Nytildeling av deltakeradganger for 2019

Publisert: av Kenneth Karlsen

Fiskeridirektoratet lyser ut 10 deltakeradganger for 2019. Formålet med tildelingen er å rekruttere unge fiskere. 

Tildelingen reguleres av forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2019. 

Forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2019

Det kan bare tildeles én deltakeradgang pr. søker. Hver enkelt deltakeradgang tildeles for en bestemt person for ett fartøy. Søknad om deltakeradgang må knyttes til ett bestemt fiskeri, som defineres som lukket i forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2018 (deltakerforskriften). En tildelt rekrutteringsadgang kan ikke selges, tildeles for fortsatt drift eller tildeles ved oppgivelse.

Vedtakene blir sendt til søker sin digitale postkasse.

Søkerne må oppfylle følgende vilkår for å vurderes for tildeling:

  • Søker må være født i 1988 eller senere.
  • Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.
  • Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av, i enten 2016, 2017 eller fra og med 01.01.2018 og frem til og med 07.10.2018. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.
  • Søker må eie mer enn 50 prosent av fartøyet som tildeles deltakeradgang enten på søknadstidspunktet eller pr. 1. januar 2019.
  • Søker kan ikke tidligere ha eid majoritetsandel i fartøy med deltakeradgang eller konsesjon.
  • Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.
  • Søknad må være sendt Fiskeridirektoratet Region Nord innenfor de frister og krav til søknad som Fiskeridirektoratet har fastsatt.

Søkere som oppfyller vilkårene i paragraf 3, vil rangeres etter utdannelse og fartstid. Hvis det er behov for ytterligere rangering skal det underrepresenterte kjønn prioriteres. Deretter skal det gjøres en prioritering ut fra den geografiske fordelingen, der søkere fra underrepresenterte kommuner prioriteres. Se forskriftens § 4.

Fiskeridirektoratet oppfordrer kvinner til å søke.

Vedtak om avslag eller tillatelse er å anse som et enkeltvedtak. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Fiskeridirektoratet region Nord planlegger at de som får tildelt deltakeradgang vil få denne registrert med deltakeradgang fra og med 01.01.2019.

Søknad

Søknadsfristen er 07.10.2018.

Elektronisk skjema vil være klart i løpet av uke 39.

Ferdig utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til Fiskeridirektoratet region Nord på:

E-post: [email protected], eller

Postadresse: Pb. 185 Sentrum, 5804 Bergen

Søknader som sendes per post skal være stemplet med stempel på postkontor. Innsendte kopier av vedlegg må være stemplet med rett kopi på begge sider.

Siste nytt