Salgslagene blir stadig bedre på ressurskontroll

Publisert: av Kenneth Karlsen

Ressurskontroll, håndhevelse og reaksjoner ved brudd på fiskeriregelverket er viktig for å oppnå etterlevelse av gjeldene regelverk, og dermed også en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene og like rammevilkår for næringsutøverne.

Det er siden forrige tilsynsrunde i 2016 større fokus på ressurskontroll i alle salgslagene.

Fem av salgslagene har ansatt nye personer som skal jobbe med ressurskontroll, og det er blitt lagt mer arbeid i risikovurdering og planlegging av kontrollaktivitet i salgslagene.

Norges Sildesalgslag har nå i likhet med Norges Råfisklag en egen kontrollavdeling direkte underlagt salgslagets direktør.

Dette er gjort for å skille salgslagets primærrolle med den offentlige kontrollen, og for å unngå en sammenblanding av roller.

Det har i tillegg skjedd en holdningsendring i alle salgslagene hvor ressurskontroll er blitt satt på dagsorden og er nå forankret i ledelsen.

Dette er svært positivt.

Les rapporten her:

Siste nytt