Skagerakfisk SA og Rogaland fiskesalgslag SA slår seg sammen

Publisert: av Kenneth Karlsen

Årsmøtene i Skagerakfisk og Rogaland Fiskesalgslag har vedtatt å fusjonere de to samvirkeforetakene med virkning fra 1.1.2020.

Fusjonen innebærer at førstehåndsomsetningen av viltlevende marine ressurser fra svenskegrensen til og med Rogaland samles i ett salgslag. 

- Vi er svært glade for at vi nå har kommet i mål med denne prosessen, uttaler styreleder i Skagerakfisk, Jan Bredsand. Fiskeriene våre har mange fellestrekk, og dette i seg selv gir godt grunnlag for en fusjon. Partene har betydelig felles økonomisk og forvaltningsmessig interesse i viktige fiskeslag sør for 62 grader N. De to salgslagene ser seg derfor godt tjent med en fusjon, sier Bredsand. 

- Styreleder i Rogaland Fiskesalgslag, Frank Midtbø, understreker at formålet med fusjonen er å skape en mer robust og effektiv salgsorganisasjon for fiskerne. Det er videre viktig å stå bedre rustet til å møte krav fra myndigheter og markeder. 

Bredsand og Midtbø fremhever at de to salgslagene gjennom en fusjon vi ha gode forutsetninger for å utvikle best mulige tjenester for fiskerne, samt å legge til rette for maksimal verdiskaping av den fangst som daglig landes fra fiskeflåten. 

Kontaktpersoner: 
Jan Bredsand, styreleder Skagerakfisk SA, tlf 905 06 393 
Frank Midtbø, styreleder Rogaland fiskesalgslag SA, tlf 412 15 918

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.